1 - İNTERNET MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyonpark D Blok Ofis B-2 No: 9/509 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim Orego Metal A.Ş tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

2 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Orego Metal A.Ş’ye ait web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin, Kimlik Bilgisi(Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası), Üyelik Faaliyetinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün-Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,Finans Ve Muhasebe Faaliyetinin Yürütülmesi, Talep-Öneri Ve Şikayet Takip Sürecinin Yürütülmesi,Lojistik Faaliyetinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, İletişim Bilgisi(telefon numarası, adresi, e-mail adresi), üyelik faaliyetinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep-öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi,lojistik faaliyetinin yürütülmesi, iletişim faaliyetinin yürütülmesi, Müşteri İşlem Bilgisi(Fatura) mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

3 - KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler sitedeki ilgili kısımların doldurulması vasıtasıyla toplanmaktadır.

4 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Orego Metal A.Ş tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli makamlara”, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Avukata” aktarılmaktadır. Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddesinde yer alan; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır.

5 - HAKLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6 - BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Orego Metal A.Ş’nin Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyonpark D Blok Ofis B-2 No: 9/509 Bahçelievler/İSTANBUL’da bulunan adresine yazılı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.